Polityka prywatności

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator – przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Organizator – osoba / instytucja / firma która jest właścicielem, twórcą Wydarzenia lub osobą upoważnioną przez właściciela, organizatora do zbierania zgłoszeń do Wydarzenia w jego imieniu.

Uczestnik – osoba wyrażająca dobrowolnie chęć zapisania się / uczestnictwa w Wydarzeniu realizowanych przez Organizatora – akceptujący politykę prywatności oraz regulamin wydarzenia.

Wydarzenie – jest to zbiór danych utworzony w celu poprawnego zorganizowania / przeprowadzenia wydarzenia przez Organizatora na podstawie regulaminu który jest każdorazowo dołączany do wydarzenia. Zbiór ten zawiera następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Data urodzenia
 • Miejscowość
 • Klub
 • E-mail
 • Kraj
 • Telefon
 • Inne dane konieczne do prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia oraz wyznaczenia kolejności zawodników w klasyfikacjach zleconych przez Organizatora

Portal – strona www.stoper.pro – umożliwiająca proces rejestracji / zapisywania się przez Uczestnika na Wydarzenie.

1. Administratorem danych osobowych (zwany dalej: Administrator) jest firma Profesjonalny Pomiar Czasu „Stoper” Kamil Nowak, woj. MAŁOPOLSKIE, pow. nowosądecki, gm. Łącko, miesc. Łącko, nr 41, 33-390, NIP: 7343094352. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Profesjonalny Pomiar Czasu „Stoper” Kamil Nowak, Łącko 41, 33-390 Łącko lub email: kontakt@stoper.pro

2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO*, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i zarejestrowania się Uczestnika do momentu wycofania jego zgody.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu usług, które umożliwiają:

 • Uczestnikowi rejestrację / zapisanie się / udział w Wydarzeniach (dane osobowe Uczestnika, za jego zgodą / poleceniem są przekazywane Organizatorowi Wydarzenia w celu zgłoszenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu oraz poboru opłaty przez Organizatora od Uczestnika).
 • Organizatorowi przygotowanie raportów / wyników Wydarzenia oraz informowanie drogą mailową Uczestnika informacji / zaproszenia nt. zbliżających się Wydarzeń.
 • Gromadzenie danych historycznych o udziale Uczestnika w Wydarzeniu (np. na listach startowych) oraz uzyskanych wynikach przez Uczestników. Dane te są publicznie dostępne na Portalu www.stoper.pro, jeśli Uczestnik nie chce ich pokazywać innym osobom może to zastrzec wysyłając Administratorowi prośbę na mail: kontakt@stoper.pro
 • Dobrowolne wyrażenie zgody lub nie wyrażenie zgody na otrzymywanie sporadycznych informacji nt. przyszłych Wydarzeń.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika, Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Z powyższych praw można skorzystać, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Profesjonalny Pomiar Czasu „Stoper” Kamil Nowak, Łącko 41, 33-390 Łącko lub email: kontakt@stoper.pro

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).